Menu

کاهش‌ آب‌های زیرزمینی کابل نگرانی‌های جدی به بار آورده است

رییس آب‌رسانی شهر کابل می‌گوید که ادامه حفر چاه‌های عمیق و کارگیری بی‌رویه از آب‌های زیرزمینی در شهر کابل، پایتخت را به زودی با کمبود آب روبه‌رو خواهد ساخت.

بربنیاد آمارهای ریاست آب‌رسانی کابل، در حال حاضر روزانه بیش از دو میلیون لیتر آب از منابع آب‌های زیر زمینی کابل برای باشنده‌گان پایتخت توزیع می‌شود.

این نهاد می‌گوید که کارگیری بی‌رویه از آب‌های زیر زمینی، سطح آب را در پایتخت تا پانزده متر کاهش داده است.

سردار ولی ملک‌زی، رییس آب‌رسانی شهر کابل، گفت: «از مقدار بارندگی‌یی که صورت می‌گیرد و دوباره در زمین آب اضافه می‌شود،از آن اضافه‌تر آب از زمین بیرون کشیده می‌شود و استفاده می‌شود.»

این نهاد حفر چاه‌های عمیق را از سوی شهروندان و به ویژه از سوی هفتاد شرکت و کارخانه، و نیز کاربرد بی‌رویه آب‌های زیرزمینی را هم‌چون آژیر خطر می‌داند.

در همین حال شماری از کسانی‌که سرگرم حفر چاه‌های عمیق استند، می‌گویند که نسبت به چند سال پیش سطح آب پایین رفته است.

دانلود سند

نوشته های مرتبط