Menu

وزارت انرژی و آب: کار عملی پروژۀ ارغنداب آغاز شده‌است

وزارت انرژی و آب، برای مدیریت منابع آب ولسوالی ارغنداب، ۴۵۰میلیون دالر سرمایه گذاری می‎کند.

مسؤولان این وزرات، می‌گویند که کشیده شدن کانال‌ها و افزایش ظرفیت آب در بند دهله مشمول این پروژه استند.

محمد آصف غفوری، رییس دفتر وزیر انرژی و آب می‌افزاید که در حال حاضر، کارهای عملی بخشی از این  پروژه‌ آغازشده‌است: «فعلأ بخشی از کار در حوزۀ دریایی قندهار و ارغنداب آغاز شده است و ما امیدوار هستیم که تمامی بخش‌های این پروژه با درستی و کیفیت به صورت استندرد اجرا شود و شهروندان قندهار و دیگر مستفید شونده‌گان از برق و آب و آب آشامیدنی ازآن بهرمند شوند.»

در همین حال، معین پیشین وزارت انرژی و آب، عملی شدن این پروژه را برای رُشد اقتصاد محلی در کندهار به ویژه در ولسوالی ارغنداب سودمند می‌داند.

 عبدالبصیر عظیمی می‌گوید: «در قسمت سوم پروژه یک مقدار آب به شهر قندهار انتقال پیدا خواهد کرد بعد از تصفیه به صدهزار فامیل مطابق به استندردهای جهانی فراهم خواهد شد. هم چنان، سه توربین در محل بند نصب خواهد شد که هر توربین هشت میگاوات برق را تولید می‌کند که نظر به ظرفیت آب، در مجموع تا ۲۲میگاوات برق را تولید کند.»

دریای ارغنداب یکی از دریاهای مهم در حوزۀ آبی هلمند به شمار می‌رود و گفته می‌شود که با درنظرداشت ظرفیت بلند آب روان در این دریا، پروژه‌های زیادی برای تولید برق و ذخیرۀ آب بالای آن ساخته شده می‌تواند

دانلود سند

نوشته های مرتبط