Menu

هشدارها از خطرهای برخاسته از تغییرات آب و هوا در افغانستان

شبکۀ حمایت از اقلیم، می‌گوید که نام افغانستان در فهرست کشورهایی‌که با تغییر آب و هوا با خطر روبه‌رو می‌شوند، جا دارد.

این نهاد، در همایش دو روزه‌یی در کابل، می‌گوید که علت‌های گوناگون همچون نا آگاهی، ناداری، جنگ‌ها و نیز بی‌برنامه‌گی نهادهای دست اندرکار سبب شده‌اند که کشور بیشتر با تهدیدهای تغییرات اقلیمی روبه‌رو شود.

سید احسان، رییس شبکه حمایت از اقلیم دراین باره بیان داشت: «افغانستان به عنوان یک کشور فقیر در فهرست کشورهای رو به رو با خطرات بلند ناشی از تغییرات اقلیمی قرار دارد که در این باره باید اقدامات جدی و سریع روی دست گرفته شود.»

در همین حال، ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست، می‌گوید که برای مصون ماندن از خطرات برخاسته از تغییرات آب و هوا و آلوده‌گی‌های محیط زیستی، نیاز است تا دراین راستا کارهای همه‌گانی انجام شوند.

محمد نعمان حکمت، رییس دفتر رییس ادارۀ ملی حفاظت از محیط زیست بیان داشت: «کشور ما به علت داشتن ظرفیت پایین سازگاری با تغییرات اقلیمی، ایکو سیستم شکننده، منابع محدود تنوع زراعتی و ازدیاد جمعیت از جمله آسیب پذیرترین کشورها می‌باشد.»

تغیر اقلیم یکی از نگرانی‌‎های بزرگ برای جهان به ویژه برای کشورهای کمتر توسعه یافته است – کشورهایی‌که افغانستان مشمول آن است که تاکنون نشانه‌هایی از تغییر اقلیم را در خود دیده است؛ یکی از این نشانه‌ها، خشک‌سالی است که بخش‌هایی زیادی از افغانستان را متأثیر ساخته است.

دانلود سند

نوشته های مرتبط