Menu

متن پرزنتیشن – نقش آب و برق آبی در خودکفایی دراز مدت

متن پرزنتیشن پوهنیار میر سید شاه دانش و پوهنیار نجیب الرحمن صبوری در مورد نقش آب و برق آبی در خودکفایی درازمدت در افغانستان که در کنفرانس ملی آبهای افغانستان که ب تاریخ ۲۴ عقرب ۱۳۹۶ در کابل برگزار شد، ارایه گردید. این پرزنتیشن بر اساس مقاله تحقیقی که در ژورنال مطالعات آبهای افغانستان به چاپ رسیده است، ترتیب شده است

دانلود سند

نوشته های مرتبط