Menu

ماستر پلان سکتور برق – گزارش نهایی

به منظور شناسایی اولویت ها، چهارچوب زمانی و هزینه های مربوط به اهداف انکشاف سکتور برق، این گزارش حاوی نتایج کار بر سر تهیۀ ماستر پلان سکتور برق و نیز نظریات دریافتی از وزارت انرژی و آب، د افغانستان برشنا شرکت و تمویل کنندگان است. علاوه بر این، مقصود این است تا این گزارش مبنای بحث و تبادل نظر در جریان ارائۀ آن به وزارت انرژی و آب در اپریل 2013 باشد.

برای تهیۀ ماستر پلان سکتور برق، اسناد پلان گذاری موجود مرور شدند و مجموعه ای از گزینه های برق رسانی و پروژه های عمدۀ انتقال برق که برای تأمین تقاضای کشور به برق لازم هستند، شناسایی شدند. تأثیرات پروژه های کلان تولید و انتقال برق بر محیط زیست و اجتماع مورد بحث قرار گرفتند و یک پلان بهینه برای گسترش برق رسانی به منظور تأمین تقاضا به برق در افغانستان تهیه شد.

این سند پیشنهاد انجام مطالعات امکان پذیری یا تجدید مطالعات امکان پذیری برای چندین پروژه ای را مطرح می کند که در پلان سرمایه گذاری شامل شده اند و هدف، دستیابی به تصویر مفصّلی از منابع داخلی افغانستان در زمینۀ تولید برق است. در مجموع، ماستر پلان سکتور برق باید به صورت منظم هر سه تا پنج سال تجدید شود. داده های مربوط به پیش بینی تقاضا به برق و ماستر پلان سکتور برق منوط به تغییر متداوم هستند و تجدید این داده ها برای مدّ نظر قرار دادن انکشاف این سکتور در آینده ضروری خواهد بود.

(Visited 2 times, 1 visits today)

دانلود سند

نوشته های مرتبط