Menu

طرح های پیشنهادی

هدف از راه اندازی این پورتال تسهیل دسترسی به دانش، دیدگاه ها، منابع علمی، ابتکارات و سرمایۀ بشری در زمینۀ آب های فرامرزی افغانستان است. غنامندی محتوایی این پورتال نیازمند همکاری های فکری محققین، محصلین، دپلومات ها، صاحب نظران و پالیسی سازان است. زیرا این پورتال یک ابزار جدید و رو به تکامل است و همه می توانند بر غنامندی آن بیفزایند.

ما نیازمند تقویت این پورتال هستیم و از نظریات، پیشنهادات، و همکاری های فکری شما مانند اسناد تحقیقی، مقالات علمی، گزارش ها، اسناد حقوقی و پالیسی، قوانین، جزوات، نقشه ها، تصاویر و فایل های صوتی  و ویدویی در مورد آب های فرامرزی افغانستان، استقبال میکنیم.

شما می توانید برای ارسال طرح های خویش از این فورم استفاده نمایید و در صورت نیاز با ما به آدرس ایمیل  ذیل به تماس شوید:

[email protected]

محبوبترین نوشته ها