Menu

حوضه های رودخانه ای فرامرزی: وضعیت و گرایش ها – خلاصه ای برای سیاستگذاران (جلد 3: حوزه های رودخانه ای)

برنامۀ ارزیابی آب های فرامرزی از سوی ادارۀ جهانی محیط زیست (GEF) به منظور ایجاد اولین ارزیابی مبنایی از تمامی منابع آب فرامرزیِ کرۀ زمین راه اندازی شده است. ارزیابی حوزه های رودخانه ای فرامرزی، یکی از پنج ارزیابی از سیستم های آب فرامرزی می باشد. این یک ارزیابی جهانی، مقایسه ای و مبنایی از 286 حوزۀ رودخانه ای فرامرزی است و جامع ترین ارزیابی از این حوزه های رودخانه ای تا به حال محسوب می شود. این یک ارزیابیِ مبتنی بر شاخص ها می باشد که حوزه های رودخانه ایِ در معرض خطر از جهات متعدد را شناسایی و طبقه بندی می کند، تبادل دانش را تشویق می نماید و آگاهی از اهمیت و وضعیت آب های فرامرزی را افزایش می دهد.

در این ارزیابی دریافته شده است که فشارهای محیط زیستی، بشری و زراعتی بر منابع آب اغلب به طور همزمان در حوزه های رودخانه ای فرامرزی وجود دارند؛ خطر آلودگی این آب ها زیاد است و برآورد می شود که افزایش یابد؛ تهدید در برابر تنوّع زیستی، پدیده ای جهانی است؛ انکشاف زیرساخت های آب بعضاً بدون ابزارهای کافی بین المللی همکاری در زمینۀ آب صورت می گیرد و این یک نارسایی جدّی مخصوصاً برای کشورهای پایین دست است؛ حوزه های رودخانه ای فرامرزی ای که در آن وابستگی اقتصادی شدیدی به منابع آب و سطح پایینی از رفاه اجتماعی وجود دارد و احتمال این که در معرض سیلاب ها قرار گیرند، بیشتر است، با بیشترین چالش های اقلیمی مواجه هستند؛ و برآورد می شود که این چالش ها و خطرات در خلال 15 – 30 سال آینده گسترش یابند.

در این ارزیابی پیشنهادهایی در رابطه با ایجاد چهارچوب همکاری یکپارچه برای اتخاذ تدابیری در جهت کاهش فشار بر منابع آب؛ بهبود بازیافت ضایعات آب و مدیریت مغذّی ها در سکتور زراعت؛ یافتن راه حلّ های محلی برای مقابله با خطر انقراض گونه های زیستی؛ تجدید توافقات فرامرزی برای شمولیت سیاستگذاری های مدرن در این توافقات؛ ادامۀ تعهد نسبت به بهبود رهنمودهای مربوط به احداث بندهای جدید یا بهینه سازی عملیات بندهای موجود؛ بهبود ظرفیت حکومتداری؛ جستجوی فرصت های مدیریت مشترک؛ و اتخاذ تدابیری در جهت کاهش هزینه ها و تأثیرات در آینده، ارائه شده است.

نوشته های مرتبط