Menu

“تا ده سال دیگر منابع آبی پایتخت خشک خواهند شد”

تنها انفجار و انتحار نه بل‌که کمبود آب هم این روزها از جدی‌ترین چالش‌ها در برابر زنده‌گی پایتخت نشینان شده است.

وزیر دولت در امور رسیده‌گی به رویدادهای طبیعی، هشدار می‌دهد که ادامۀ حفر چاه‌های عمیق در کابل، تمامی منابع آبی پایتخت را تا ده سال دیگر خشک خواهد ساخت.

نجیب آقا فهیم، می‌گوید که در کابل در یک سال ۳۲میلیون متر مکعب آب برداشت می‌شود، در حالی که ظرفیت آبی پایتخت در یک سال، ۲۹ میلیون متر مکعب است: «اگر این وضعیت به همین شکل ادامه یابد، در ده سال آینده تمامی آب‌های زیرزمینی کابل ازبین می‌رود.»

در همین حا، ادارۀ ملی نگهداری از محیط زیست، می‌گوید که همین اکنون ۲۱۳هزار چاه عمیق و نیمه عمیق در شهر کابل حفر شده اند و این یک بحران است.

پروژۀ آب رسانی افشار، یکی از منابع آبی در کابل است که از ده چاه آن اکنون تنها یکی آن آب دارد و چاه‌های دیگر آن همه خشک شده اند. پیش از این، روزانه از این چاه‌ها ۱۸هزار متر مکعب آب بیرون کشیده می‌شد.

غلام محمد ملک یار، معین مسلکی ادارۀ ملی نگهداری از محیط زیست در این باره می‌افزاید: «دوصد و سیزده هزار چاه عمیق و نیمه عمیق در سطح شهر کابل حفر شده است که هرکدام به گونۀ اوسط یک هزار لیتر آب بیرون می‌کشند، و این یک بحران است.»

دانلود سند

نوشته های مرتبط