Menu

کنوانسیون آبراه های سازمان ملل متحد: رهنمای کاربران

این کتاب، رهنمایی برای کاربران یا استفاده کنندگان کنوانسیون آبراه های سال 1997 میلادی سازمان ملل متحد است و به عنوان بخشی از ابتکار جهانی کنوانسیون آبراه های سازمان ملل متحد که یک پروژه همکاری در راستای ترویج این کنوانسیون به منظور تشویق دولت های بیشتری به تصویب آن و نهایتاً لازم الاجرا شدن کنوانسیون است، تهیه شده است.

بر علاوۀ مرورِ چالش های کلیدی فراراه مدیریت آبراه های بین المللی، این کتابِ رهنما به بحث مفصّل پیرامون محتوای کنوانسیون مذکور می پردازد.

دانلود سند

نوشته های مرتبط