Menu

افغانستان برای مدیریت آب های خود چه کند؟

شماری از کارشناسان می گویند که برای استفادۀ عادلانۀ از آب های سطحی حکومت افغانستان باید از یک سو به کنواسیون های بین المللی متوسل شود و از سوی دیگر با کشورهای منطقه تفاهم کند.

در دو سال اخیر، حکومت افغانستان اقدامات را برای مهار آب های افغانستان روی دست گرفته و کابل در نظر دارد تا آب های سطحی خود را نسبت به گذشته، بهتر و موثر تر استفاده کند.

اقدام حکومت افغانستان در قسمت مدیریت آب ها، موجب نگرانی کشور های منطقه نیز شده است. چندی قبل، حسن روحانی، رئیس جمهور ایران گفت که کشورش در مقابل احداث بندهای آب در افغانستان، نمی‌تواند بی‌تفاوت باشد.

حکومت افغانستان منحیث کشور بلند دست با کشور های پایین دست مثل ایران، پاکستان و کشور های آسیای مرکزی، چه اقداماتی را روی دست بگیرد تا از یک سو از مناقشه آب با کشور های منطقه جلوگیری شود و از سوی دیگر کنواسیون های بین المللی در عرصه رعایت شود؟

خالد مفتون در مورد مصاحبه ای را محمد داود رضایی، محصل مقطع دوکتورا در پوهنتون پاسیفیک، پوهنځی حقوق مکجورج ایالت کلفورنیا، انجام داده و نخست از وی در مورد شمار دریایی افغانستان پرسیده است که آب های آن به کشور های منطقه نیز سرازیر می شود.

دانلود سند

نوشته های مرتبط